Issue 5 – October 2014

To the Reader

Editorial

Márta Takácsy

 

ARTICLES

Theoretical study

Erzsébet Adrigán, Ildikó Ledniczki: The development of inner authority – is oedipal period a pivotal point?

Methodological study

Kozékiné Zsuzsanna Hammer, Zoltán Iring: The possibility of applying the schema questionnaire in couple therapy

Work study

Andrea Ritter: Coming out crisis and its treatment. Four-session consultation with the family.

Methodological study

Howard A. Bacal: The Budapest School’s concept of supervision – Michael Balint’s legacy to the development of psychoanalytic specificity theory. Translated by: Lili Valkó

 

PROFESSIONAL LIFE

Discussions, comments

Debate: Being formal or informal? How to address each other in a therapeutic setting or during a consultation – Zsófia Borbála Somogyi ¨ Dániel Eörsi ¨ Miklós Cserey ¨ Sarolta Simon ¨ Gábor Flaskay ¨ Péter Kavetzky

Point of view – professional leaders about psychotherapeutic attendance III. – Dóra Perczel Forintos

Ethical questions in therapeutic practice 10. – Amaryl Árkovits ¨ Tamás Bagotai ¨ Adrienne Varga

Reflections – Zsolt Zalka about the prestige of child therapy

News

Reports

Conferences – Tímea Kardos, Gábor Szőnyi ¨ Tibor Cece Kiss ¨ Márta Takácsy

Book reviews – Pálma Fehér ¨ Anna Mária Hansjürgens ¨ Gábor Szőnyi

Lists of professional books and periodicals

Professional programs

Editorial announcements

 

Műhelytanulmány

 

A coming out krízis és kezelése. A négy alkalmas családi konzultáció[1]

 

Ritter Andrea

 

A coming out vagyis az  előbújás az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer identitású) ember életében az egyik legfontosabb pillanat az identitás-felvállalásának történetében. A köznapi használatban sokszor szimbolizálja magát az egész életformát és ennek összes kapcsolati, családi és társadalmi vetületét. Jelen tanulmány olyan elméleti és gyakorlati fogódzókat nyújt, amelyeket LMBTQ emberekkel folytatandó munkában lehet hasznosítani. Az írás röviden áttekinti az ide vonatkozó, kurrens nemzetközi pszichológiai szakirodalmat. A tanulmány szempontjából legalapvetőbb fogalmi meghatározásokat követően kitér az LMBTQ emberek identitásának kialakulására, arra az évekig folyó tudatosodási folyamatra, amelyen minden meleg ember keresztül megy, amíg integrálja és maga is elfogadja a heteroszexuálistól eltérő szexuális orientációját. A szerző – az önelfogadás folyamata mellett – bemutatja a coming outra adott reakció szakaszait. Az írás kitér azokra az esetekre is, amikor a család különböző tagjairól derül ki szexuális identitásuk mássága. Rámutat a családban zajló folyamatokra, az előbújást követő családi krízis elemeire attól függően, hogy melyik családtag meleg.

A szerző bemutat egy olyan konzultációs módszert, amit maga dolgozott ki azon tapasztalatok alapján, amelyek az LMBTQ személyekkel történtő munkából szűrődtek le. Ismerteti a négy találkozásra épülő konzultáció technikáját, a megbeszélések tematikáját. A jobb megértést rövid esetrészletek szolgálják.

Kulcsszavak: LMBTQ – melegség – szexuális orientáció – előbújás – coming out – queer identitás – család

Coming out crisis and its treatment. A four-session consultation with the family

 

Coming out is a major moment in LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) people’s lives in the history of publicly disclosing and accepting their identity. This study aims to provide theoretical and practical assistance to be utilized in helping LGBTQ people. The study gives an overview of the current international psychological literature and clarifies basic concepts. It briefly touches upon the development of LGBTQ people’s identity and gives an insight into the process until someone accepts their sexual orientation other than heterosexual. It expounds the stages of responses given to the disclosure, draws attention to processes in the family and the elements of family crisis following the coming out, depending on which family member is gay or lesbian. The author introduces a consultation method worked out by her based on the experience she gained from the therapeutic work with LGBTQ people. She describes the technique of consultation based on four sessions and the thematic methods of discussions. Short parts of case histories will ensure better understanding of the cases.

Key words: LGBTQ – being gay – sexual orientation – coming out – disclosure – queer identity – family

 

 

Elméleti tanulmány

 

Fordulópont-e az ödipális kor a belső tekintély kialakulásában?

A felettes-én pszichoanalitikus elgondolásainak változása

 

Adrigán Erzsébet, Ledniczki Ildikó

 

 

A moralitás fejlődésének, a belső tekintély kialakulásának folyamata kezdettől fogva egyik központi kérdésköre volt a pszichoanalitikus gondolkodásnak. Jelen írásunkban a felettes-énre vonatkozó újabb elképzeléseket is tárgyaljuk. Olyan kísérleti eredményeket, klinikai megfigyeléseket ismertetünk, amelyek a hagyományos freudi felettes-én koncepciót megkérdőjelezik. Az agresszorral való azonosulás, mint a felettes-én kialakulásának előfeltétele, mára csak az egyik lehetőséggé vált.

A moralitásért felelős belső struktúra kiépülése az ödipális kor lezárulása előtt létrejön. Ez a fejlődés részben a konfliktusok területén kívülre esik. Az egészséges korai személyiségfejlődés természetes jellegzetességei, mint a reciprocitás szabálya a csecsemőkori interakciókban és a szociális referencia korai morális motívumoknak tekinthetők. A csecsemőkutatás mellett a kötődéselmélet és a modern én-pszichológia is hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekkori moralitás fejlődésére vonatkozó elképzelések tovább módosuljanak és gazdagodjanak.

 

Kulcsszavak: felettes-én – ödipális korszak – bűntudat – moralitás eredete – szelfszabályozás

 

The development of inner authority – is oedipal period a pivotal point?

The changing meaning of the superego in psychoanalysis.

The development of morality has been a central issue of psychoanalytical thinking from the very beginning. In this article we discuss recent theories regarding the superego. We review those experimental results and clinical observations that question the traditional Freudian concept of superego. Nowadays the identification with the aggressor as the prerequisite of the evolution of the superego seems to be only one of the possibilities. The inner structure of morality evolves before the ending of the oedipal phase. This development occurs partly outside of the zone of conflicts. Natural features of healthy development of personality at early stages, such as the rule of reciprocity during interactions between mother and infant, and also social reference, can be regarded as early moral motives. Along with the researches on infants, the attachment theory and modern ego-psychology also contributed to the modification of the theories concerning the development of childhood morality.

Keywords: superego – oedipal period – guilt – origin of morality – self-regulation

 

 

Módszertani tanulmány

 

A Séma kérdőív alkalmazásának lehetősége párterápiában

 

Kozékiné Hammer Zsuzsanna, Iring Zoltán

 

A dinamikus- és a kognitív pszichológia integrációjának eredményeként a sématerápia az utóbbi néhány évben egyre nagyobb figyelmet kap a terapeuta és a kutató szakemberek részéről Magyarországon is. Terapeuták kezdik felismerni az elmélet hasznosíthatóságát nemcsak az egyéni terápiákban, hanem a pár-és családterápiákban egyaránt. A szerzők, gyakorló szakemberekként beépítik a sématerápia elméleti és gyakorlati elemeit párterápiáikba, ami meghatározza hipotézisalkotásukat, a terápia mentén felismert összefüggések konstruálását és a terápia folyamatában használt módszerek alkalmazását is. A szerzők, a Séma kérdőív párterápiás használatának újszerű, párterápiás esetvezetéseik során kimunkált sajátos módját mutatják be egy konkrét párterápiás eset leírásán keresztül. Tapasztalataik szerint a kérdőív megfelelő eszköznek bizonyul arra, hogy a pár tagjai által adott pontszámok sémánkénti átlagolása során kapott pontértékek megmutassák és összehasonlíthatóvá tegyék a maladaptív sémákat, mind egyéni, mind pár szinten. A szerző- és terapeuta páros a Séma kérdőív 19 maladaptív sémájának és öt sématartományának átlagolt pontjait oszlopdiagram formájában mutatja meg a pár tagjai számára. Az eredmények ilyen formájú prezentálása hozzásegíti a klienseket saját és párkapcsolati problémáik megértéséhez, és lehetőséget ad a problémák új értelmezési keretbe helyezésére, újszerű, kognitív jellegű konceptualizációjára. A szempontváltás további elősegítése a maladaptív sémákat meghatározó magas pontszámmal értékelt állítások bemutatásával történik. A kiemelt mondatok, a sémák torzító hatásánál fogva egyértelműen megnehezítik, sőt ellehetetlenítik a pár tagjai számára saját és a partner valódi szükségleteinek felismerését. A terápia során lehetőség van a tudatosított maladaptív sémák felismerésének, majd „stoppolásának” megtanítására egyéni és páros szinten egyaránt. A Séma kérdőív párterápiás használatának egyedi elemeit a szerző- és terapeuta páros közösen dolgozta ki.

Kulcsszavak: sématerápia – maladaptív sémák – Séma kérdőív – sématerápiás szemléletű párkapcsolati terápia

 

 

The possibility of applying the schema questionnaire in couple therapy

 

As a result of the integration of dynamic and cognitive psychology, schema therapy has been increasingly in the focus of therapists and researchers, in Hungary as well during the last few years. Therapists begin to realize the applicability of this theory, not only in individual, but also in pair and family therapies. Being practitioners, the authors incorporate the theoretical and practical elements of schema therapy into their couple therapy practice, which determines their hypothesizing, the establishment of recognised correlations concerning the therapy, as well as the application of the methods utilized in the therapeutic process. The authors present a novel way of using the Schema questionnaire in couple therapy, in a peculiar manner developed by case management in couple therapy through the description of a specific case of couple therapy. According to their experiences, the questionnaire proved to be an appropriate tool to have the values calculated from the scores given by members of the couple after averaging by schema, to demonstrate and make comparable their maladaptive schemas, both at individual and couple level. The authors present the averaged scores of the 19 maladaptive schemas and five schema inventories of the Schema questionnaire in the form of a bar chart to members of the couple. Such a presentation of the results helps the clients in understanding their own and couple relationship problems, and enables them to place these problems into a new frame of interpretation, to conceptualize them in a novel and cognitive manner. The change of aspects is further facilitated by the presentation of statements determining the maladaptive schemas that received high scores. Owing to the distorting effect of the schemas, the highlighted sentences clearly make it difficult or even impossible for members of the couple to recognize the real needs of their own and those of their partner. During the therapy it is possible to teach how to recognize and then stop the consciously identified maladaptive schemas, both at individual and couple level. The individual elements of the Schema questionnaire for use in couple therapy were jointly developed by the author and the therapist together.

Keywords: schema therapy – maladaptive schemas – Schema questionnaire – couple relationship therapy from the aspect of schema therapy

 


[1] A tanulmány hosszabb változata megjelent: Ritter A. (2014): Melegek. Ismeretlen ismerősök a XXI. században. Pszichológiai tanulmányok. Budapest, Corvina Kiadó.

Vissza az előzőre